Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.


Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej, pracą leśniczych i leśniczego szkółkarza.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu i , ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów, rozliczania podatku leśnego, certyfikacji gospodarki leśnej oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Szkółka leśna  wydzielona powierzchnia leśna, gdzie produkuje się materiał sadzeniowy (siewki i sadzonki) drzew i krzewów leśnych do odnowień i zalesień. Szkółką kieruje leśniczy szkółkarz.

Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz realizuje zadania z kontroli wewnętrznej w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego lub Zastępcę Nadleśniczego. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką łowiecką.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym i odpowiada za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa.
Prowadzi całokształt spraw związanych z zamawianiem usług, procesem inwestycyjnym: budownictwo drogowe, melioracje, małe retencje.
Pełni funkcję koordynatora oraz odpowiada za prowadzenie i realizację projektu w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pozyskuje i rozlicza środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury, rozliczaniem podatku rolnego i od nieruchomości, obsługą bazy lotniczej w Krępsku. Poszczególni pracownicy tego działu podlegają Kierownikowi Działu.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Zadania z tego zakresu prowadzi inżynier nadzoru. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw edukacji leśnej podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej i zajęć edukacyjnych, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa, Biuletynu Informacji Publicznej.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Komendant Posterunku Straży Leśnej podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Prowadzi całokształt spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych, do których należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

***

Leśnictwo Krępsko

Na terenie Leśnictwa Krępsko znajduje się leśna baza lotnicza.

Leśnictwo Koszyce

Leśnictwo Koszyce jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie Piły. Na jego terenie znajduje się Rezerwat Krajobrazowy "KUŹNIK".

Leśnictwo Płociczno

Na terenie Leśnictwa Płociczno znajduje się Cmentarz "Leśników", do którego prowadzi czarny szlak pieszy i czarny szlak rowerowy. W pobliżu szlaków nad rzeką Gwdą rośnie najgrubszy wiąz szypułkowy w LP, który jest pomnikiem przyrody.