Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.


Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
•    biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
•    abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
•    antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Zagrożenia biotyczne
Lasy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra położone są w strefie największego zagrożenia, gdzie gradacje szkodników pierwotnych są zjawiskiem częstym. Zdarzają się również rozległe masowe pojawy szkodników wtórnych oraz choroby grzybowe.
Głównymi czynnikami zagrożeń są:
- monolityczne drzewostany, złożone głównie z gatunków iglastych, które stanowią ponad 95% powierzchni;
- drzewostany założone na gruntach porolnych – 9032 ha;
- stan zwierzyny płowej: sarna, jeleń, w mniejszym stopniu daniel;
- czynniki przyrody nieożywionej, takie jak: susze klimatyczne, spóźnione przymrozki oraz wichury, powodujące powstawanie wywrotów i złomów.


Stan  zdrowotny lasów Nadleśnictwa Zdrojowa Góra  mimo licznych zagrożeń można uznać jako dobry. Głównymi kierunkami w celu uodpornienia lasu na ww. czynniki jest podniesienie odporności drzewostanów w wyniku systematycznie powiększanej bioróżnorodności. Przebudowa drzewostanów rębniami złożonymi oraz nowe nasadzenia gatunkami liściastymi, między innymi: dębem, grabem, lipą, klonami, bukiem, uodparniają las na niekorzystne czynniki. Powstająca złożona struktura piętrowa lasu, pozostawiane drzewa dziuplaste, kępy ekologiczne i pasy drzewostanów nad ciekami wodnymi, zachowane ekotony, są ostoją dla ptaków oraz miejscem bytowania dla wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów sprzyjających bioróżnorodności i odporności lasu.

Zagrożenia antropogeniczne

Lasy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra zaliczane są do I kategorii zagrożenia pożarowego. Potencjalne zagrożenie pożarami ma charakter sezonowy. Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesna wiosną z powodu nagromadzenia znacznych ilości materiałów łatwopalnych w lesie ( suche runo, chrust, suche liście i igliwie). Drugi okres przypada latem i związany jest ze znaczącym spadkiem wilgotności ścioły leśnej spowodowanej wysokimi temperaturami oraz wzmożonej penetracji terenów leśnych przez turystów i zbieraczy grzybów i runa leśnego. Dopiero  jesienią zagrożenie pożarowe zmniejsza się. Straty powstałe w  wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne tj. opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00 i 13.00. Przy wystąpieniu III(najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującego się przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00 poniżej 10 proc. Nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz stepu do lasu.


 Do najważniejszych czynników zwiększających zagrożenie pożarowe należy zaliczyć:

  • bezpośrednie sąsiedztwo 75-tysięcznego ośrodka  miejskiego (Piła)
  • Drogi krajowe K-10 Toruń – Szczecin oraz K-11 Poznań Kołobrzeg o silnym natężeniu ruchu tranzytowego oraz drogi wojewódzkie (179, 180, 188),
  • pięć szlaków kolejowych: Piła - Kołobrzeg, Piła - Krzyż, Piła - Chojnice, Piła - Wałcz, Piła - Mirosławiec Ujski,
  • duża ilość linii wysokiego napięcia,
  • wzmożona penetracja lasów przez zbieraczy grzybów jagód, wędkarzy i turystów.


Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest jednak nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie.


Nadleśnictwo Zdrojowa Góra posiada zintegrowany system monitorowania terenów leśnych w skład którego wchodzą 3 kamery HD pozwalające na monitorowanie terenu leśnych dwóch nadleśnictw tj. Zdrojowa Góra i Kaczory. Obraz z kamer trafia do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego, który jest zlokalizowany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Na terenie nadleśnictwa znajduje się Leśna Baza Lotnicza Krępsko, gdzie stacjonują: samolot patrolowo – gaśniczy i samoloty gaśnicze. Lądowisko Krępsko jest wpisane do krajowego rejestru lądowisk pod numerem 156. Nadleśnictwo wyposażone jest w sprzęt do gaszenia pożarów zmagazynowany w bazie sprzętu p.poż.
Na terenie nadleśnictwa znajduje się 13 punktów czerpania wody oraz 50 dojazdów pożarowych. Posiadamy dobrze zorganizowana łączność bezprzewodową tj. radiotelefony bazowe, samochodowe i przenośne.