Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.


Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.


Przeczytaj więcej o łowiectwie


Zwierzyna łowna na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Okresowo pojawiają się łosie. Jest to tzw. zwierzyna gruba. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.
Nad rzekami i zbiornikami wodnymi bytuje wiele gatunków ptactwa wodnego i błotnego, wśród nich są liczne gatunki kaczek, perkozy, łyski, kurki wodne, żurawie, czaple, kormorany i wiele innych. Nadleśnictwo zaprojektowało zbiorniki retencyjne, z których funkcjonują już około 20, o łącznej powierzchni ok. 150 ha.