Wydawca treści Wydawca treści

NASZE LASY

Pod zarządem Nadleśnictwa Zdrojowa Góra znajduje się około 19,5 tys. ha lasów. Siedziba Nadleśnictwa mieści się w Pile, największym mieście północnej Wielkopolski, położonym nad Gwdą, w pobliżu jej ujścia do Noteci.

Miejscowość otoczona jest pierścieniem lasów, które w wielu miejscach wchodzą w jej granice, stanowiąc 49 % powierzchni miasta. Swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Piła i sześciu gmin: Krajenka, Szydłowo, Tarnówka, Trzcianka, Ujście i Wałcz. Organizacyjnie podzielone jest na 11 leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie. Ze względu na sąsiedztwo dużego miasta ponad 99% lasów zostało uznanych za lasy ochronne.

Geologiczne podłoże terenów Nadleśnictwa Zdrojowa Góra tworzą przede wszystkim utwory czwartorzędowe zlodowacenia północnopolskiego. Znacznie mniejszą powierzchnie zajmują młodsze utwory – holoceńskie. Można spotkać tu formy morenowe, utwory wodnolodowcowe, współczesne osady bagienne, utwory eoliczne i deluwialne.
W nadleśnictwie Zdrojowa Góra dominują gleby rdzawe, które razem z pozostałymi rdzawymi stanowią około 93% wszystkich gleb.
Różnica w wysokości na terenie nadleśnictwa pomiędzy najniżej położonym punktem (dolina Noteci poniżej ujścia Gwdy – ok. 46 m n.p.m.), a najwyższym punktem (wzniesienie Góra Dąbrowa o wysokości 207,1 m.n.p.m.) wynosi przeszło 162 m.
Przez teren nadleśnictwa przepływają rzeki: Gwda, Rurzyca, Piława oraz Ruda, Pankawa i Głomia. Południową granicę zasięgu działania nadleśnictwa stanowi rzeka Noteć. Na terenie nadleśnictwa jest 11 jezior, stawy rybne oraz zbiorniki zaporowe. Wszystkie jeziora naturalne powstały wskutek działalności lodowca. Wyróżnić można 3 typy: jeziora moreny czołowej, rynnowe i wytopiskowe. Najważniejsze akweny naturalne to:
•    Jeziora Kuźnik Duży i Kuźnik Mały,
•    Jezioro Piaszczyste (inne nazwy Święte lub Piaskowe),
•    Jezioro Rudnickie,
•    Jezioro Stobieńskie (inaczej Leśne),
•    Jezioro Wapińskie.
Największym sztucznym zbiornikiem jest Zalew Koszycki o powierzchni 104,5 ha.
Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny.
Siedliska bagienne, podmokłe i zalewowe są niezwykle ważnymi elementami środowiska przyrodniczego. Są miejscem występowania rzadkich gatunków, pełnią istotną rolę retencyjną, poprawiają czystość przepływających przez nie wód, mogą też stanowić strefę ekotonową pomiędzy lasem a większymi zbiornikami wodnymi.

Drzewostany nadleśnictwa rosną na siedliskach borowych. Udział ich wynosi 89%, przy czym około 50% siedlisk to siedliska boru świeżego (Bśw). Żyźniejsze siedliska lasowe i olsy mają około 11% udziału.
Ze strukturą siedlisk w sposób bezpośredni powiązane są składy gatunkowe drzewostanów. Głównym gatunkiem lasotwórczym w nadleśnictwie jest sosna zwyczajna, która jako gatunek panujący w drzewostanach występuje na powierzchni 95%. Pozostałe gatunki mające znaczenie gospodarcze w nadleśnictwie to: dąb, brzoza, olcha.       
 Z racji dominacji siedlisk borowych, ze wszech miar odpowiednich dla sosny nadal utrzyma ona swą wiodącą rolę w składach nowych upraw. Przyjęto również zasadę, iż w miarę wzrostu żyzności siedliska coraz większe znaczenie mają mieć gatunki liściaste takie jak dąb, buk, brzoza. W celu wypełnienia ustawowych zapisów dotyczących trwałości i ciągłości użytkowania lasu przyjęto następujące wieki rębności: Db, Js – 160 lat, So, Bk – 110 lat, Md, Dg – 100 lat, Św, Brz, Ol, Gb, Wz, Kl, Jw, Ak – 80 lat.

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra posiada wiele cennych walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych pozwalających na czynny i aktywny wypoczynek mieszkańców Piły i okolic. Możemy do nich zaliczyć między innymi rezerwat przyrody „Kuźnik" czy malowniczo położone w dolinach rzek Głomii i Gwdy użytki ekologiczne. Uroki nadleśnictwa można podziwiać poruszając się pieszo lub rowerem po szlakach turystycznych wiodących przez jego najbardziej urokliwe zakątki. W lasach nadleśnictwa spotkamy rzadkie gatunki roślin np. bażynę czarną, zimozioła północnego, śnieżyczkę przebiśnieg, grzybienie białe, lilię złotogłów, bagno zwyczajne, rosiczkę okrągłolistną czy widłaki.
Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza i piżmaka. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, wilka, gacka brunatnego, karlika większego, mroczków,  nocków, mopka, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana białego i czarnego, błotniaki, kanię rudą i czarną, krogulca, jastrzębia, myszołowa, puszczyka, włochatkę, żurawia, czajkę, dudka, dzięcioły, gągoła, zimorodka, lelka kozodoja, muchołówkę żałobną, i naszą dumę – pojawiającego się w naszym rewirze bielika.
Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i padalec oraz węże: żmija zygzakowata i zaskroniec zwyczajny. Z płazów występują m.in. traszka zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona i ropucha paskówka, a z owadów m.in. zalotka większa i trzepla zielona.